Tiết kiệm Điện nhờ “cân” chỉnh pha...
Bằng phương pháp “cân” chỉnh lại sao cho dò