Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 01/2018 và Kế hoạch tháng 02/2018

I.    TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 01/2018

1.   Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 01/2018 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

   Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:               5.616.133  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                  6.103.840  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =     288 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =    161 MW

2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

- SPC chưa giao kế hoạch ĐTXD năm 2018 cho PCAG.

  - Tình hình thực hiện: đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

-  SPC giao kế hoạch SCL năm 2018 là 28.237 triệu đồng (46 công trình)

- Tình hình thực hiện: đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.

3.Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2018 “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề năm 2018: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.”

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện công tác nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động

- Tổng công ty chưa giao giá bán điện bình quân năm 2018 cho PCAG. Giá bán bình quân thực hiện tháng 01/2018 là 1.551,42 đồng/kWh.

- TTĐN thực hiện tháng 01/2018 là 4,16%, cao hơn cùng kỳ 4,18%.

- Chỉ tiêu tiết kiệm kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền: SPC chưa giao kế hoạch cho PCAG.

- Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn:

+ Kế hoạch sửa chữa lớn: SPC giao 28.237 triệu đồng. Hiện đang chuẩn bị các thủ tục triển khai các công trình theo kế hoạch giao.

+ Cuối năm 2017 đã hoàn thành công tác giảm tồn kho và thanh xử lý vật tư tài sản theo kế hoạch.

- Chỉ tiêu về suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện: Tháng 1/2018 thực hiện đạt 3 chỉ tiêu MAIFI, SAIDI và SAIFI- mất điện do tất cả các trường hợp.

- Thực hiện đạt năng suất lao động giao năm 2018; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2018 theo chỉ tiêu SPC giao.

- Đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo kế hoạch giao.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 02 NĂM 2018

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các Điện lực ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch của Tổng Công ty.

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2018.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

Triển khai các thủ tục thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2018.

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 12/2017 và Kế hoạch tháng 01/2018 (08:50 - 17/01/2018)
   Tình hình SXKD tháng 11/2017 và Kế hoạch tháng 12/2017 (16:02 - 11/12/2017)
   Tình hình SXKD tháng 10/2017 và Kế hoạch tháng 11/2017 (10:30 - 15/11/2017)
   Tình hình SXKD tháng 9/2017 và Kế hoạch tháng 10/2017 (08:22 - 12/10/2017)
   Tình hình SXKD tháng 8/2017 và Kế hoạch tháng 9/2017 (10:18 - 01/09/2017)
   Tình hình SXKD tháng 7/2017 và Kế hoạch tháng 8/2017 (13:50 - 01/08/2017)
   Tình hình SXKD tháng 6/2017 và Kế hoạch tháng 7/2017 (09:44 - 26/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 5/2017 và Kế hoạch tháng 6/2017 (07:35 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017 (07:16 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)

Đầu trang