Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 11/2018 và Kế hoạch tháng 12/2018

I.    ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 11/2018

1.   Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 11/2018 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

  2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam giao kế hoạch vốn ĐTXD điều chỉnh lần 1 năm 2018 là: 38 công trình (tổng giá trị kế hoạch vốn giao là 59.548 triệu đồng). Thực hiện đến nay 39.329,8/59.548 triệu đồng đạt 66,0% kế hoạch, giá trị giải ngân 33.314,6/59.548 triệu đồng đạt 55,9% kế hoạch.

- Các công trình lưới điện (30CT): 08 CT thẩm tra phê duyệt quyết toán; 17 CT đã thực hiện xong; 03CT đang GPMB; 02 CT đang thi công.

- Công trình kiến trúc (05CT): 03 CT thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đã thực hiện xong; 01CT đang thực hiện.

       - Các công trình mua sắm trang thiết bị và CNTT (03CT): 01 CT mua sắm thiết bị đang thực hiện; 01CT viễn thông và 01 CT nguồn NLMT đã thực hiện xong.

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn  

-  SPC giao kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2018 là 28.237 triệu đồng (47 công trình).

- Tình hình thực hiện: 47 công trình đã thực hiện xong. Giá trị thực hiện đến nay 27.860,6/28.237 triệu đồng đạt 98,7% kế hoạch, giá trị hạch toán 26.117,6 /28.237 triệu đồng đạt 92,5% kế hoạch.

Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2018 “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty.

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

I II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2018

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2018.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

- Đang triển khai thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2018.

- Nghiệm thu, quyết toán các công trình SCL đã hoàn thành đúng thời gian quy định.

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn


In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 9/2018 và Kế hoạch tháng 10/2018 (10:28 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 8/2018 và Kế hoạch tháng 9/2018 (10:21 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 7/2018 và Kế hoạch tháng 8/2018 (08:57 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 6/2018 và Kế hoạch tháng 7/2018 (08:52 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 5/2018 và Kế hoạch tháng 6/2018 (08:45 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 4/2018 và Kế hoạch tháng 5/2018 (14:11 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 03/2018 và Kế hoạch tháng 04/2018 (14:03 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 02/2018 và Kế hoạch tháng 03/2018 (13:55 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 01/2018 và Kế hoạch tháng 02/2018 (08:44 - 05/03/2018)
   Tình hình SXKD tháng 12/2017 và Kế hoạch tháng 01/2018 (08:50 - 17/01/2018)
   Tình hình SXKD tháng 11/2017 và Kế hoạch tháng 12/2017 (16:02 - 11/12/2017)
   Tình hình SXKD tháng 10/2017 và Kế hoạch tháng 11/2017 (10:30 - 15/11/2017)
   Tình hình SXKD tháng 9/2017 và Kế hoạch tháng 10/2017 (08:22 - 12/10/2017)
   Tình hình SXKD tháng 8/2017 và Kế hoạch tháng 9/2017 (10:18 - 01/09/2017)
   Tình hình SXKD tháng 7/2017 và Kế hoạch tháng 8/2017 (13:50 - 01/08/2017)

Đầu trang