Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 8/2019 và Kế hoạch tháng 9/2019

A.      TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I.     SẢN XUẤT KINH DOANH

1.   Tình hình cung cấp điện

1.1 Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 8/2019 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

1.2   Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:               6.679.500  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                  7.293.261  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =     338 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =     173 MW

2.   Các chỉ tiêu kỹ thuật – vận hành:

2.1   Tình hình vận hành hệ thống điện

v  Lưới điện 110kV:

§  V đường dây 110kV:

  Quy mô quản lý: Đến nay, lưới điện 110kV PCAG đang quản lý 20 tuyến ĐZ 110kV (trong đó có 04 ĐZ dự phòng).

        Hiện nay, các nhà máy điện mặt trời (NMĐMT Sao Mai đóng điện ngày 26/5/2019 và NMĐMT Văn Giáo đóng điện này 14/6/2019) khu vực huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang phát vào lưới điện làm cho một số đường dây 110kV (175 Châu Đốc 2 - 171 Tịnh Biên) vận hành từ đầy tải đến quá tải qua nhiều ngày liên tục, đặc biệt vào thời điểm điều kiện thời tiết nắng tốt (từ 9:30 đến 14:00 - hàng ngày).

§  V trạm 110kV:

    Đến tháng 8/2019, TBA 110kV toàn PCAG đang quản lý 11 trạm/ 776MVA.

    Tình trạng các MBA 110kV T1 An Châu mang tải cao trên 80% chỉ diễn ra khoảng 30 phút khoảng giờ cao điểm trong ngày do phụ tải tăng cao đột biến. PCAG sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải để có giải pháp xử lý kịp thời.

2.2    Độ tin cậy cung cấp điện:

Chỉ tiêu độ tin cậy 08 tháng đầu năm 2019 đạt theo kế hoạch Tổng công ty giao.

   Lũy kế 08 tháng năm 2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 170,5/191,9 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,184/0,973 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,530/2,953 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

2.3    Về sự cố lưới điện

2.3.1  Tình hình mất điện:

Trong tháng không xảy ra mất điện do sự cố nguồn và sự cố phía 110kV.

2.3.2  Sự cố lưới 22kV:

Trong tháng 8/2019, xảy ra 01 vụ sự cố lưới điện 22kV, cao hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó sự cố TQ là 00 vụ, bằng so cùng kỳ; sự cố KD là 01 vụ, cao hơn so với cùng kỳ 01 vụ; sự cố TBA 00 vụ, bằng so với cùng kỳ.

Lũy kế sự cố 08 tháng đầu năm 2019, có 18 vụ sự cố, giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sự cố TQ là 08 vụ, cao hơn 01 vụ so cùng kỳ; sự cố KD là 10 vụ, thấp hơn 04 vụ với cùng kỳ; sự cố TBA 00 vụ, thấp hơn 03 vụ so với cùng kỳ.

2.3.3  Sự cố lưới 110kV:

Tháng 08/2019, không xảy ra sự cố lưới 110kV.

Lũy kế 08 tháng đầu năm 2019, có 04 vụ sự cố, tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó sự cố thoáng qua là 01 vụ; sự cố kéo dài là 02 vụ; sự cố TBA là 01 vụ. Các vụ sự cố này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như sét đánh, xe gàu/cuốc vi phạm hành lang, bất thường rơle trạm.

4.    Công tác tiết kiệm điện và năng lượng mặt trời áp mái

-       Thực hiện tiết kiệm điện trong tháng 8/2019 là 2.286.331 kWh, luỹ kế 8 tháng 2019 là 24.208.009 kWh (bằng 1,51% điện thương phẩm 8 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐTP).

-       Đến hết tháng 8/2019, tổng số 295 khách hàng đã lắp đặt NLMT áp mái với công suất 2.382kWp/ KH 3.350kWp, đạt 71%.

 5. Phát triển khách hàng

Trong tháng 8 phát triển 423 khách hàng, luỹ kế 8 tháng năm 2019 là 3.905 khách hàng. 

Đến 31/8/2019, tổng số khách hàng toàn Công ty đạt 192.896 khách hàng, trong đó: 171.864 khách hàng sinh hoạt và 21.032 khách hàng ngoài sinh hoạt.

     6 Chỉ số tiếp cận điện năng

Khách hành mua điện trung thế: Trong tháng 8/2019, toàn công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 19 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,57 ngày/1 công trình. Lũy kế 8 tháng 2019 toàn công ty giải quyết và đưa vào vận hành 171 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,52 ngày.

Khách hàng mua điện hạ thế: trong tháng 8/2019 và lũy kế 8 tháng 2019, công ty đã giải quyết cấp điện đạt 100% thời gian giải quyết theo quy định, cụ thể:

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: công ty đã giải quyết cấp điện cho 328/328 khách hàng với thời gian trung bình là 2,15 ngày đạt 100%. (lũy kế 8 tháng 2.790 thời gian trung bình là 2,12 ngày đạt 100%)

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: công ty đã giải quyết cho 95 khách hàng với thời gian trung bình là 2,98 ngày đạt 100%. (lũy kế 8 tháng 1.064 KH thời gian trung bình là 2,83 ngày đạt 100%)

        - Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: công ty đã giải quyết cho 76 khách hàng với thời gian trung bình là 2,7 ngày đạt 100%. (lũy kế 8 tháng 608, thời gian trung bình là  2,6 ngày đạt 100%).

7.  Sửa chữa lớn

-  SPC giao kế hoạch chính thức thực hiện sửa chữa lớn năm 2019 là: 20 công trình, với tổng giá trị vốn là 25.958 triệu đồng. Đã khởi công 20/20 CT (19 CT đã thực hiện xong, 01 CT đang thi công).

-  SPC giao kế hoạch bổ sung năm 2019 là : 09 công trình (trong đó: 07 công trình lưới điện và 02 công trình thiết bị) với tổng giá trị vốn là 5.636 triệu đồng. Các công trình đang triển khai các thủ tục đấu thầu và mua sắm VTTB.

-  SPC giao kế hoạch SCL 110kV năm 2019 là  04 công trình với tổng giá trị vốn là 6.500 triệu đồng. Các công trình đang triển khai các thủ tục đấu thầu và mua sắm VTTB.

- Tình hình thực hiện: giá trị thực hiện đến nay là 23.710,6/38.094 triệu đồng đạt 62,24% kế hoạch, giá trị hạch toán là 16.442,7/38.094 triệu đồng đạt 43,2% kế hoạch.

II. Tình hình thực hiện ĐTXD

  - SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2019 là 68.482 triệu đồng (30 công trình: 20 công trình lưới điện, 03 công trình kiến trúc, 01 mua sắm TSCĐ, 01 công trình nguồn NLMT áp mái, 05 công trình lưới điện từ vốn vay thương mại).

- Tình hình thực hiện: đang triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.Tổng giá trị thực hiện đến thời điểm hiện nay là 21.036/KH 68.482 triệu đồng đạt 30,7%KH, tổng giá trị giải ngân 20.077/KH 68.482 triệu đồng đạt 29,3% KH.

III.       CÔNG TÁC KHÁC

1.      Công tác QLKT

ü Công tác giảm TTĐN: Công ty đã triển khai thực hiện theo Chương trình số 488/CTr-PCAG ngày 05/3/2019:

Đối với lưới 110kV và trung thế:

- Công tác QLVH: chủ động kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại, sai sót trong quản lý vận hành như lệch pha, điện áp vận hành thấp, chênh lệch tải giữa các tuyến đường dây..., tránh tồn tại lặp lại liên tục;

Công tác bù CSPK: chủ động kiểm tra và có phương án vận hành ổn định nguồn bù CSPK thuộc phạm vi quản lý, tránh dư thiếu bù vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết;

- Công tác đầu tư cải tạo lưới điện: dự báo phụ tải cao điểm, rà soát tiến độ các công trình chống quá tải lưới trạm năm 2019~2020.

Đối với lưới hạ thế (MBA phân phối, ĐDHT):

- Duy trì việc theo dõi, kiểm tra các thông số, kết quả vận hành lưới điện bằng các Chương trình quản lý (như Appmeter, MDAS, đo ghi xa, AMIS, PMIS, OMS...), đối chiếu với thực tế hiện trường để phát hiện kịp thời những bất cập, sai sót về mặt kỹ thuật; từ đó nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân làm biến động TTĐN của từng phát tuyến, TBA, ĐDHT và thực hiện ngay các giải pháp xử lý phù hợp để giảm TTĐN;

- Thực hiện tốt công tác QLVH lưới điện phân phối theo Quyết định 2666 của EVN & Quyết định 1737 của EVN SPC, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật- vận hành, đẩy mạnh công tác SCTX để xử lý kịp thời những điểm yếu trên lưới điện, đặc biệt là trên lưới hạ thế, TBApp; hạn chế tối đa các tồn tại, thiếu sót phát sinh mới.

ü Chương trình công tác ngăn chặn/giảm sự cố, củng cố HLATLĐCA và thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2019: Công ty đã triển khai thực hiện theo Chương trình số 294/CTr-PCAG ngày 31/01/2019:

+ Công tác ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện 110kV và trung hạ áp: tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả để phòng chống các dạng sự cố đã xảy ra trên lưới điện trong thời gian qua.

+ Thực hiện các chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện: tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biện pháp quản lý đảm bảo đạt các chỉ số độ tin cậy (SAIDI, SAIFI, MAIFI) được PCAG giao.

2.      Công tác KTAT, phòng chống thiên tai

-       Thường xuyên kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy tại trụ sở làm việc.

-       Tổ chức kiểm tra chuyên đề hiện trường làm việc, công tác an toàn tại đơn vị định kỳ theo quy định. Không để xảy ra tai nạn lao động.

3.      Công tác tổ chức nhân sự

Tiếp tục rà soát lại số nhân lực của từng đơn vị để giải quyết điều động hoặc bổ sung cho các đơn vị thiếu. Sắp xếp, chuyển lương cho CBCNV theo đúng chức danh công việc.

Bố trí cho các CBCNV học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Công ty.  

        Lao động có mặt đến 31/8/2019 là 895 người. Trong đó, trình độ Thạc sỹ là 9 người (1,0%); Đại học là 255 người (28,6%); trình độ Cao đẳng là 29 (3,3%); trình độ Trung cấp là 151 người (16,9%); trình độ trung cấp nghề, khác 448 người (50,2%).

4.      Công tác VTCNTT

-       Hoàn thành công tác kiểm tra chuyên đề VTCNTT của Tổng công ty.

-       Công tác an toàn thông tin: thực hiện cài đặt phần mềm ZoneAlarm  để tăng cường bảo mật và ATTT trên tất cả các máy tính phục vụ hoạt động SXKD.

-       Tổ chức hướng dẫn các đơn vị xây dựng bài giảng e-learning; thiết lập đường truyền kết nối online cho Trung tâm thí nghiệm điện An Giang về EVN SPC; thực hiện đào tạo chương trình “Dịch vụ khách hàng” phiên bản mới cho các đơn vị; hoàn thành hệ thống âm thanh phục vụ hội nghị.

-       Hoạt động cho thuê cột điện treo cáp thông tin: thực hiện ký hợp đồng dịch vụ quản lý thuê cột điện treo cáp thông tin với các đối tác theo quy định. Định kỳ hằng tháng, hằng quí Công ty thu đầy đủ tiền thuê cột với các đối tác, đồng thời Điện lực thống kê số lượng trụ phát sinh tăng/giảm (nếu có) để làm cơ sở ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung. Tổng doanh thu hợp đồng thuê cột điện treo cáp thông tin trong năm 2019 là 14.890.564.884 đồng, thu được 10.229.071.382 đồng, đạt tỷ lệ thu 69% và dự kiến đạt 100% trước ngày 31/12/2019.

-       Công tác chỉnh trang cáp thông tin: đã thực hiện bó gọn cáp thông tin treo trên cột điện khu vực thành phố Long Xuyên với chiều dài là 6.4km, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình.

5.        Công tác pháp chế

Ban hành, hiệu chỉnh, hủy bỏ các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế của Tổng Công ty luôn luôn kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, tạo hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý của đơn vị.

6.      Công tác văn phòng

Phát động phong trào thi đua 2019 “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty.

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2019

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

Lưới 110kV:

-       Lập triển khai kế hoạch kết hợp với công tác để thực hiện đo thông số đường dây của các đường dây 110kV theo hướng dẫn của EVN SPC.

-       Theo dõi thường xuyên đối với các tồn tại sau thí nghiệm định kỳ để có kế hoạch xử lý khắc phục cụ thể.

-       Triển khai đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị 1874/CT-EVN ngày 19/05/2015 của EVN về công tác quản lý kỹ thuật lưới điện năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

-       Phối hợp với Phòng ĐĐ thường xuyên theo dõi tải đường dây 110kV 175 Châu Đốc 2 - 171 Tịnh Biên, báo cáo A2 kịp thời khi có đầy tải đường dây 110kV.

Lưới trung hạ áp:

- Triển khai thực hiện các giải pháp để giảm sự cố lưới điện. Tiếp tục kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện và củng cố HLATLĐCA tại Điện lực, Đội cao thế.  

- Các ĐL căn cứ tình hình vận hành lưới điện của đơn vị, thực hiện san tải, phân bố tải giữa các MBA nhằm giải quyết tình trạng đầy tải, quá tải lưới điện. Kiểm soát công tác bù vô công trên lưới trung hạ áp.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

- Đang triển khai thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2019

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn


In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (15:49 - 26/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (16:38 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (16:34 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ CÔNG BỐ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN MẪU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN MỚI (16:45 - 18/06/2019)
   Tình hình SXKD tháng 11/2018 và Kế hoạch tháng 12/2018 (10:39 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 9/2018 và Kế hoạch tháng 10/2018 (10:28 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 8/2018 và Kế hoạch tháng 9/2018 (10:21 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 7/2018 và Kế hoạch tháng 8/2018 (08:57 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 6/2018 và Kế hoạch tháng 7/2018 (08:52 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 5/2018 và Kế hoạch tháng 6/2018 (08:45 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 4/2018 và Kế hoạch tháng 5/2018 (14:11 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 03/2018 và Kế hoạch tháng 04/2018 (14:03 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 02/2018 và Kế hoạch tháng 03/2018 (13:55 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 01/2018 và Kế hoạch tháng 02/2018 (08:44 - 05/03/2018)
   Tình hình SXKD tháng 12/2017 và Kế hoạch tháng 01/2018 (08:50 - 17/01/2018)

Đầu trang