Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 9/2019 và Kế hoạch tháng 10/2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I.     SẢN XUẤT KINH DOANH

1.   Tình hình cung cấp điện

1.1 Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 9/2019 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

1.2   Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:               6.688.227  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                  7.222.461  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =     336 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =     188 MW

2.        Các chỉ tiêu kỹ thuật – vận hành:

2.1   Tình hình vận hành hệ thống điện

v  Lưới điện 110kV:

§  V đường dây 110kV:

 Quy mô quản lý: Đến nay, lưới điện 110kV PCAG đang quản lý 20 tuyến ĐZ 110kV (trong đó có 04 ĐZ dự phòng).

        Hiện nay, các nhà máy điện mặt trời (NMĐMT Sao Mai đóng điện ngày 26/5/2019 và NMĐMT Văn Giáo đóng điện này 14/6/2019) khu vực huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang phát vào lưới điện làm cho một số đường dây 110kV (175 Châu Đốc 2 - 171 Tịnh Biên) vận hành từ đầy tải đến quá tải qua nhiều ngày liên tục, đặc biệt vào thời điểm điều kiện thời tiết nắng tốt (từ 9:30 đến 14:00 - hàng ngày).

§  V trạm 110kV:

    Đến tháng 9/2019, TBA 110kV toàn PCAG đang quản lý 11 trạm/ 776MVA.

    Trong tháng 9 không có MBA mang tải cao hơn 80%. PCAG sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải để có giải pháp xử lý kịp thời.

2.2    Độ tin cậy cung cấp điện:

Chỉ tiêu độ tin cậy 09 tháng đầu năm 2019 đạt theo kế hoạch Tổng công ty giao.

Lũy kế 09 tháng năm 2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 203,3/215,9 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,151/1,095 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,723/3,323 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

2.3    Tổn thất điện năng:

Thực hiện tháng 9/2019 là 1,71%, cao hơn cùng kỳ 0,12%, luỹ kế 9 tháng là 3,88%, thấp hơn 0,35% so cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch 0,36% (KH giao 4,24%).

2.4    Về sự cố lưới điện

2.4.1  Tình hình mất điện:

Trong tháng không xảy ra mất điện do sự cố nguồn và sự cố phía 110kV.

2.4.2  Sự cố lưới 22kV:

Trong tháng 9/2019, xảy ra 02 vụ sự cố lưới điện 22kV, cao hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó sự cố TQ là 02 vụ, cao hơn cùng kỳ 02 vụ; sự cố KD là 00 vụ, thấp hơn so với cùng kỳ 01 vụ; sự cố TBA 00 vụ, bằng so với cùng kỳ.

Lũy kế sự cố 09 tháng đầu năm 2019, có 21 vụ sự cố, giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sự cố TQ là 10 vụ, cao hơn 03 vụ so cùng kỳ; sự cố KD là 11 vụ, thấp hơn 04 vụ với cùng kỳ; sự cố TBA 00 vụ, thấp hơn 03 vụ so với cùng kỳ.

2.4.3  Sự cố lưới 110kV:

Tháng 09/2019, không xảy ra sự cố lưới 110kV.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, có 04 vụ sự cố, tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó sự cố thoáng qua là 01 vụ; sự cố kéo dài là 02 vụ; sự cố TBA là 01 vụ. Các vụ sự cố này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như sét đánh, xe gàu/cuốc vi phạm hành lang, bất thường rơle trạm.

4.    Công tác tiết kiệm điện và năng lượng mặt trời áp mái

-       Thực hiện tiết kiệm điện trong tháng 9/2019 là 2.971.768 kWh, luỹ kế 9 tháng 2019 là 28.290.161 kWh (bằng 1,57% điện thương phẩm 9 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐTP).

-       Đến hết tháng 9/2019, tổng số 372 khách hàng đã lắp đặt NLMT áp mái với công suất 2.939kWp/ KH 3.350kWp, đạt 87,7%.

5.4 Chỉ số tiếp cận điện năng

Khách hàng mua điện trung thế: Trong tháng 9/2019, toàn công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 5 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,6 ngày/1 công trình. Lũy kế 9 tháng 2019 toàn công ty giải quyết và đưa vào vận hành 176 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,18 ngày.

Khách hàng mua điện hạ thế: trong tháng 9/2019 và lũy kế 9 tháng 2019, công ty đã giải quyết cấp điện đạt 100% thời gian giải quyết theo quy định, cụ thể:

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: công ty đã giải quyết cấp điện cho 318/318 khách hàng với thời gian trung bình là 2,4 ngày đạt 100%. (lũy kế 9 tháng 3.108 thời gian trung bình là 2,32 ngày đạt 100%)

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: công ty đã giải quyết cho 82 khách hàng với thời gian trung bình là 2,99 ngày đạt 100%. (lũy kế 9 tháng 1.146 KHÁCH HÀNG thời gian trung bình là 2,88 ngày đạt 100%)

        - Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: công ty đã giải quyết cho 52 khách hàng với thời gian trung bình là 2,9 ngày đạt 100%. (lũy kế 9 tháng 660, thời gian trung bình là  2,69 ngày đạt 100%).

6.  Sửa chữa lớn

-  SPC giao kế hoạch chính thức thực hiện sửa chữa lớn năm 2019 là: 20 công trình, với tổng giá trị vốn là 25.958 triệu đồng. Đã khởi công 20/20 CT (19 CT đã thực hiện xong, 01 CT đang thi công).

-  SPC giao kế hoạch bổ sung năm 2019 là : 09 công trình (trong đó: 07 công trình lưới điện và 02 công trình thiết bị) với tổng giá trị vốn là 5.636 triệu đồng. Các công trình đang triển khai các thủ tục đấu thầu và mua sắm VTTB.

-  SPC giao kế hoạch SCL 110kV năm 2019 là  04 công trình với tổng giá trị vốn là 6.500 triệu đồng. Các công trình đang triển khai các thủ tục đấu thầu và mua sắm VTTB.

- Tình hình thực hiện: giá trị thực hiện đến nay là 24.340,6/38.094 triệu đồng đạt 63,9% kế hoạch, giá trị hạch toán là 19.361,4/38.094 triệu đồng đạt 50,8% kế hoạch

II. Tình hình thực hiện ĐTXD

 - SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2019 là 68.482 triệu đồng (30 công trình: 20 công trình lưới điện, 03 công trình kiến trúc, 01 mua sắm TSCĐ, 01 công trình nguồn NLMT áp mái, 05 công trình lưới điện từ vốn vay thương mại).

- Tình hình thực hiện: đang triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.Tổng giá trị thực hiện đến thời điểm hiện nay là 27.623/KH 68.482 triệu đồng đạt 40,3%KH, tổng giá trị giải ngân 27.545/KH 68.482 triệu đồng đạt 40,2% KH.

B  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2019

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

Lưới 110kV:

-       Lập triển khai kế hoạch kết hợp với công tác để thực hiện đo thông số đường dây của các đường dây 110kV theo hướng dẫn của EVN SPC.

-       Theo dõi thường xuyên đối với các tồn tại sau thí nghiệm định kỳ để có kế hoạch xử lý khắc phục cụ thể.

-       Triển khai đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị 1874/CT-EVN ngày 19/05/2015 của EVN về công tác quản lý kỹ thuật lưới điện năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

-       Phối hợp với Phòng ĐĐ thường xuyên theo dõi tải đường dây 110kV 175 Châu Đốc 2 - 171 Tịnh Biên, báo cáo A2 kịp thời khi có đầy tải đường dây 110kV.

Lưới trung hạ áp:

- Triển khai thực hiện các giải pháp để giảm sự cố lưới điện. Tiếp tục kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện và củng cố HLATLĐCA tại Điện lực, Đội cao thế.  

- Các ĐL căn cứ tình hình vận hành lưới điện của đơn vị, thực hiện san tải, phân bố tải giữa các MBA nhằm giải quyết tình trạng đầy tải, quá tải lưới điện. Kiểm soát công tác bù vô công trên lưới trung hạ áp.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

- Đang triển khai thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2019.

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn


In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (07:39 - 26/09/2019)
   Tình hình SXKD tháng 8/2019 và Kế hoạch tháng 9/2019 (08:47 - 30/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (15:49 - 26/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (16:38 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (16:34 - 29/06/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ CÔNG BỐ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN MẪU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN MỚI (16:45 - 18/06/2019)
   Tình hình SXKD tháng 11/2018 và Kế hoạch tháng 12/2018 (10:39 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 9/2018 và Kế hoạch tháng 10/2018 (10:28 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 8/2018 và Kế hoạch tháng 9/2018 (10:21 - 05/12/2018)
   Tình hình SXKD tháng 7/2018 và Kế hoạch tháng 8/2018 (08:57 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 6/2018 và Kế hoạch tháng 7/2018 (08:52 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 5/2018 và Kế hoạch tháng 6/2018 (08:45 - 06/08/2018)
   Tình hình SXKD tháng 4/2018 và Kế hoạch tháng 5/2018 (14:11 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 03/2018 và Kế hoạch tháng 04/2018 (14:03 - 16/05/2018)
   Tình hình SXKD tháng 02/2018 và Kế hoạch tháng 03/2018 (13:55 - 16/05/2018)

Đầu trang