Cách tính hóa đơn tiền Điện


VÍ DỤ MINH HỌA

Về cách tính hóa đơn tiền điện 

----------o0o----------

Khách hàng Nguyễn Văn A sử dụng điện mục đích sinh hoạt có sản lượng điện năng tiêu thụ (ĐNTT) trong kỳ tháng 7/2015 là 410kWh, kỳ ghi điện từ ngày 16/6/2015 đến ngày 15/7/2015 (30 ngày).

Tiền điện khách hàng Nguyễn Văn A trong kỳ tháng 7/2015 được tính như sau:

Stt

Bậc giá áp dụng

Sản lượng ĐNTT (kWh)

Giá bán lẻ điện (đồng/kWh)

Thành tiền (đồng)

I. Số tiền trước thuế

1

Bậc 1: cho kWh từ 0 - 50

50

1.484

74.200

2

Bậc 2: cho kWh từ 51 - 100

50

1.533

76.650

3

Bậc 3: cho kWh từ 101 - 200

100

1.786

178.600

4

Bậc 4: cho kWh từ 201 - 300

100

2.242

224.200

5

Bậc 5: cho kWh từ 301 - 400

100

2.503

250.300

6

Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên

10

2.587

25.870

Cộng

410

829.820

II. Tiền thuế GTGT (thuế suất 10%)

82.982

III. Tổng cộng tiền (III = I +II)

912.802

Vậy số tiền điện khách hàng Nguyễn Văn A phải trả cho ngành điện trong kỳ tháng 7/2015 là 912.802 đồng (Chín trăm mười hai nghìn tám trăm lẻ hai đồng).