Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, 

              Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng các mức giá bán điện áp dụng từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 như sau:  

STT ĐỐI TƯỢNG MỨC GIÁ Mức giá (chưa thuế) đ/kwh
Giờ BT Giờ TĐ Giờ CĐ
1 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT :
1.1 Cấp điện áp từ 110kV trở lên 1,536 970 2,759
1.2 Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV 1,555 1,007 2,871
1.3 Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV 1,611 1,044 2,964
1.4 Cấp điện áp dưới 6kV 1,685 1,100 3,076
2 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP :
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
2.1.1 Cấp điện áp từ 6kV trở lên 1,659 - -
2.1.2 Cấp điện áp dưới 6kV 1,771 - -
2.2 Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp
2.2.1 Cấp điện áp từ 6kV trở lên 1,827 - -
2.2.2 Cấp điện áp dưới 6kV 1,902 - -
3 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT BẬC THANG :
Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 1,678 - -
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 1,734 - -
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 2,014 - -
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 2,536 - -
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 2,834 - -
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2,927 - -
4 GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH :
4.1 Cấp điện áp từ 22kV trở lên 2,442 1,361 4,251
4.2 Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV 2,629 1,547 4,400
4.3 Cấp điện áp dưới 6kV 2,666 1,622 4,587
5 GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CHỢ : 2,383 - -

     Ghi chú:  Quy định về giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày (hình thức 3 giá) :

      1/- Giờ Bình thường : (Giờ BT)

      a)- Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:  

      - Từ 04 giờ 00 đến 09 giờ 30;  Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00;   Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00.

      b)- Ngày Chủ nhật : từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00.

      2/- Giờ Cao điểm : (Giờ CĐ)

      a)- Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

     - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30;  Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 b)- Ngày Chủ nhật : không có giờ cao điểm.

      b)- Ngày Chủ nhật : không có giờ cao điểm.

      3/- Giờ Thấp điểm : (Giờ TĐ)

      Tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG