Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 11/2017 và Kế hoạch tháng 12/2017

I.    TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 11/2017

1. Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 11/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:   5.700.372  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:      6.249.040  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax = 293 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin = 171 MW

Phát triển khách hàng

Trong tháng 11 phát triển 506 khách hàng, luỹ kế 11 tháng năm 2017 là 5.197 khách hàng.  

Đến 30/11/2017, tổng số khách hàng toàn Công ty đạt 184.431 khách hàng, trong đó: 164.126 khách hàng sinh hoạt và 20.305 khách hàng ngoài sinh hoạt.

Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 11/2017 là 3.409.126 kWh, luỹ kế 11 tháng 2017 là  43.292.230 kWh (bằng 2,27% điện thương phẩm 11 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐTP).

Công tác đưa điện về nông thôn

Đến 30/11/2017 tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh An Giang là 532.782/542.933 hộ, đạt tỷ lệ 98,13%. Trong đó, số hộ dân ở nông thôn có điện lưới quốc gia là 372.115/381.419 hộ, đạt tỷ lệ 97,55%.

Số huyện thị có điện lưới quốc gia 11/11 (100%). Số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia 156/156, tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ Tổn thất điện năng

Thực hiện tháng 11/2017 là 0,25%, thấp hơn cùng kỳ 1,83%, luỹ kế 11 tháng là 3,45%, thấp hơn 0,13% so với cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch 0,36% (KH giao 3,81%), thấp hơn KH phấn đấu 0,34%(KH giao 3,79%), thấp hơn KH điều hành 0,05% (KH 3,5%).

2.Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

SPC giao kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2017 là 93.225 triệu đồng (49 công trình, 01 dự án mua sắm TSCĐ).

Tình hình thực hiện: Giá trị vốn thực hiện đến nay là 62.514 triệu đồng (đạt 67,6% kế hoạch), giá trị giải ngân 58.545 triệu đồng (đạt 62,8% kế hoạch).

a)       Vốn phân bổ:

-       Lưới điện (26CT):

+ Các công trình chuyển tiếp (13CT): 09 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang GPMB, 01 CT đang thi công, 02 CT đã thực hiện xong.

+ Các công trình mới khởi công (08 CT): 02CT đã thực hiện xong; 02CT đang thi công, 04 CT triển khai năm 2018.

+ Các công trình chuẩn bị đầu tư (05CT): 02 CT đang GPMB; 01 CT triển khai năm 2018; 02 CT chờ kế hoạch vốn triển khai.

-   Kiến trúc (03CT):

+ Các công trình chuyển tiếp (02CT): 01 CT đang thi công; 01 CT đã thực hiện xong.+ Công trình chuẩn bị đầu tư (01CT): 01 CT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

b)       Vốn cấp thêm:

-       Lưới điện (12CT):

+ Các công trình mới khởi công (07CT): 03 CT đã thực hiện xong; 01 CT triển khai 2018; 03CT đang thi công.

+ Các công trình tách hộ câu phụ (05 CT): 02CT đã thực hiện xong; 03 CT đang thi công.

+ Viễn thông (03CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang thi công; 01 CT đang chờ SPC cấp.

-   Kiến trúc (05CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 04 CT đã thực hiện xong.

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

SPC giao kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (55 công trình)

Tình hình thực hiện: đã thi công hoàn thành 55/55 công trình. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 32.920 triệu đồng (đạt 99,42% kế hoạch).

-       Lưới và trạm (50 công trình): đã thi công hoàn thành 50/50 công trình.

-       SC máy biến áp phân phối: 01 công trình hoàn thành.

-       Công xa (04 công trình): 04/04 công trình hoàn thành.

Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề VHDN quý IV/2017: “Công ty Điện lực An Giang lấy văn hóa làm thước đo về tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc.”

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 12 NĂM 2017

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâukinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

Tiếp tục triển khai thi công để sớm hoàn thành các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2017 theo đúng tiến độ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 10/2017 và Kế hoạch tháng 11/2017 (10:30 - 15/11/2017)
   Tình hình SXKD tháng 9/2017 và Kế hoạch tháng 10/2017 (08:22 - 12/10/2017)
   Tình hình SXKD tháng 8/2017 và Kế hoạch tháng 9/2017 (10:18 - 01/09/2017)
   Tình hình SXKD tháng 7/2017 và Kế hoạch tháng 8/2017 (13:50 - 01/08/2017)
   Tình hình SXKD tháng 6/2017 và Kế hoạch tháng 7/2017 (09:44 - 26/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 5/2017 và Kế hoạch tháng 6/2017 (07:35 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017 (07:16 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)

Đầu trang