Về chúng tôi

BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin về ban điều hành

THÁI MINH CƯƠNG

Giám đốc

NGUYỄN ĐÔNG HỒ

Phó GĐ VTCNTT

LÊ NGỌC THỤY

Phó GĐ KINH DOANH & QLĐT

DƯƠNG HÓC CHIÊU

Phó GĐ Kỹ Thuật